מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

ביטול עסקה

משתמש אשר רכש מוצרים מידי חברת "ג.מ השקעות ואופנה בע"מ", מספר חברה 511535775, שמשרדה הרשום הוא בתעשיון צריפין, ניר צבי  תד. 413, שהינה בעלת האתר ומפעילתו (להלן: "החברה" או "גולברי") כהגדרת מונחים אלה בתנאי השימוש בהם ניתן לצפות באתר החברה, רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן") אשר עיקריהן יובאו להלן.

א.      אופן מסירת הודעת ביטול

1.              המשתמש ימסור לחברה הודעת הביטול (ביחד להלן: "ההודעה") באחת מהדרכים הבאות:

1.1.                  בטלפון: 03-9618040 (שלוחה 1);

1.2.                  בהודעה בעל פה: במשרדי החברה בתעשיון צריפין, ניר צבי;

1.3.                  בדואר רשום למשרדי החברה בכתובת: תעשיון צריפין, ניר צבי  תד. 413;

1.4.                  בדוא"ל:  office@golbary.co.il

1.5.                  בפקס: 03-9618042

1.6.                  באתר האינטרנט:https://bit.ly/48gPdJj

טופס הודעת ביטול

השדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה
טופס זה מוגן ע"י reCAPTCHA מדיניות פרטיות | תנאי שימוש.
Loading... א.      בהודעה ימסור המשתמש את שמו מלא, ומספר תעודת הזהות של המשתמש,מספר הזמנה, דוא"ל, טלפון והערות.

ביטול עסקה להזמנת מוצר הנרכש באמצעות האתר

1.       במקרה של ביטול עסקה להזמנת מוצר, המשתמש יחויב בתשלום בהתאם לאמור בטבלה:

 

                                    מועד הביטול

החזר כספי והשבת מוצר

1.

ביטול עסקה להזמנת מוצר שלא עקב פגם או אי התאמה[1]:

 

א.       ביטול עסקה להזמנת מוצר קודם למועד אספקתו

 

החברה תשיב למשתמש את התמורה ששולמה על ידו בגין המוצר שרכישתו בוטלה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% אשר יחושבו לפי התמורה הכוללת ששילם המשתמש בעד העסקה (לרבות דמי משלוח, ככל ששולמו בידי המשתמש) או ב- 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, אשר יקוזזו מסכום ההחזר למשתמש. ההחזר יתבצע אל אמצעי התשלום באמצעותו בוצעה העסקה.

מקום בו, המשתמש קיבל את המוצר אשר רכישתו בוטלה, יהא עליו להשיבו אל אחת מחנויות רשת גולברי, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית.

ב.       בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר ו/או ממועד קבלת מסמך המכיל את הפרטים בקשר עם ההזמנה לפי המאוחר מביניהם (להלן: "המועד הקובע").

 

ג.        ביטול עסקה להזמנת מוצר בידי משתמש אשר הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש[2], בתוך 4 חודשים מהמועד הקובע.

תנאים:

  • · ההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המשתמש לחברה לרבות, באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  • · החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתמש להציג תעודה מתאימה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

2.

 ביטול עסקה להזמנת מוצר עקב פגם או אי התאמה בתוך המועדים המפורטים בסעיפים 1א, 1ב, ו-1ג לטבלה זו  לעיל

המשתמש יהא זכאי להחזר כספי בעד מלוא התמורה ששילם.

מקום בו קיבל המשתמש את המוצר, אשר את הזמנתו ביקש לבטל, יעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר המוצר למשתמש ויודיע על כך לחברה.

 

3.

בביטול עסקה להזמנת מוצר שנעשה שלא בהתאם לאמור בסעיפים 1-2 לטבלה זו לעיל

המשתמש לא יהא זכאי להחזר כספי.

2.       לצורך ההחזר הכספי ייחשב התשלום ששולם על ידי המשתמש בפועל, היינו בניכוי הנחות והטבות שניתנו, אם וככל שניתנו.

ב.      ביטול עסקה על-ידי החברה

  1. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל כל עסקה ו/או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני, או לצמיתות, לפני אספקת המוצר למשתמש, בכפוף לדין, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א.      לאחר השלמת הרכישה ו/או לאחר שנשלחה למשתמש הודעת האישור, אם התגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי. מובהר, כי אם יתברר שהמוצר אזל מן המלאי, לפני השלמת הרכישה ו/או חיוב כרטיס האשראי, לא תיחשב העסקה כעסקה שהושלמה ולכן לא יהיה במתן הודעה על כך משום ביטול עסקה כאמור בסעיף זה;

ב.      לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש;

ג.        בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתנאי השימוש המופיעים באתר החברה; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות התקנון ו/או הדין, לרבות ניסיון לבצע ו/או ביצוע פעולה שלא כדין באתר החברה, פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי אשראי שלא כדין וכיוצ"ב.

ד.      המשתמש מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;

ה.      אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד שלישי כלשהו. המשתמש מתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד שלישי כלשהו, ובכפוף לדין;

ו.        במקרה בו חלה טעות, לרבות טעות סופר, בפרטי המוצר המפורסמים באתר - בין אם טעות במחיר המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר, תיאור הצבע, נראות הצבע, האופן בו נראה הצבע במסך המשתמש ו/או כל טעות אחרת;

ז.       בכל מקרה אשר בו, מחמת נסיבות שאינן בשליטת החברה, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, ובכפוף לכל דין. בסעיף זה "נסיבות שאינן בשליטת החברה", לרבות: תקלות מחשב ו/או תקלות במערכת טלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני ו/או כל גורם של כוח עליון אשר ישבש את ניהול האתר באופן כלשהו ו/או ימנע את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגע ביכולת הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמן למלא אחר איזו מהתחייבויותיהן במועד. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה ו/או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי בחירת הצרכן, ובכפוף לדין.

  1. בוטלה מכירה כאמור בסעיף ג1 למדיניות זו, על תתי סעיפיו, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר, ובכפוף לכל דין.


[1] "פגם" או "אי התאמה"  כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן.

[2] "אדם עם מוגבלות", "אזרח ותיק", "עולה חדש", כהגדרת מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן.